Egon Pettersson

Egon Pettersson

Egons Fond

Egons fond är instiftad av Egon Pettersson för att främja forskning inom SSFs verksamhetsområde. Det går alltså utmärkt att söka pengar för forskning om slagruterelaterade fenomen.


Förvaltare Egons Fond egonsfond@slagruta.org

Rolf Heideman
ordinarie

Kerstin Brantryd
ordinarie

Åsa Persson
ersättare

Christina Eliasson
kassör

Stadgar

§1. Egons fond består av medel avsedda för främjande av forskning inom Svenska Slagruteförbundets (SSF) verk-samhetsområde.

§2. Fonden tillföres medel dels genom bidrag från enskilda medlemmar i SSF liksom av fysisk eller juridisk person utom föreningen. För ett specifikt ändamål kan fonden vid behov även tillföras medel genom anslag från föreningen eller ge-nom insamling bland medlemmarna efter förslag av SSF:s styrelse och godkännande av SSF:s årsmöte.

§3. Tre fondförvaltare, som är medlemmar enligt SSF:s sta-dgar § 3, väljes av SSF:s årsmöte för två år och en supple-ant för ett år. Mandattiden räknas från och till respektive årsmöten. En av förvaltarna utses till sammankallande.

§4. Medlem i SSF kan ansöka om forskningsbidrag från fonden. Forskningen skall ligga inom SSF:s verksamhets-område. Skriftlig ansökan i tre exemplar tillställes den sammankallande fondförvaltaren.

  • Ansökan skall innehålla uppgifter om forskningens mål och uppläggning

  • vad bidraget skall användas till

  • storlek på önskat bidrag

Medlem kan även ansöka om bidrag för deltagande i viss annan aktivitet som kan förväntas tillföra föreningen värde-full kunskap. Bidragsgivning inom denna senare kategori skall dock beviljas först sedan föreningens styrelse funnit att andra möjligheter till finansiering inom föreningen ej före-ligger.

§5. Beviljandet av forskningsbidrag ur fondens medel an-kommer på de tre fondförvaltarna. Beslutet skall under-tecknas av de tre fondförvaltarna och kan ej överklagas. Det skall åtföljas av en kort motivering.

§6. Fondförvaltarna får för varje år dela ut högst 50 % av fondens medel, som var innestående vid SSF:s senaste års-möte. En och samma medlem kan under ett och samma år beviljas högst 30 % av det för arbetsåret utdelningsbara beloppet.

§7. Beviljat forskningsbidrag med tillhörande motivation skall av fondförvaltarna publiceras i nästkommande nummer av medlemstidningen ”Slagrutan”.

§8. Den sökande skall fortlöpande redovisa forsknings-resultaten i medlemstidningen och/eller på SSF:s hemsida.

§9. Motion till ändring av fondens regler lämnas av fond-förvaltarna eller medlem och tillställes SSFs årsmöte för beslut. Sådan motion skall ha inkommit till SSF:s styrelse senast på datum som gäller för motioner till årsmötet.

§10. Eventuell upplösning av fonden och vart fondens medel skall överföras beslutas av SSF:s årsmöte.

Dessa stadgar antogs vid Slagruteförbundets årsmöte 2004-05-22.